Regulamin sklepu internetowego redshop.pl z dnia  24.12.2014r.


1. WSTĘP
1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego red shop dostępnego pod adresem www.redshop.pl
1.2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.redshop.pl jest firma Joy Center z siedzibą przy ulicy Zielonej 19A, 64-100 Leszno nr NIP: 6972126223. Firma jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Leszna pod numerem 20193.
1.3. Biuro Obsługi Klienta (BOK)  sklepu redshop.pl dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-18.00. Kontaktować można się e-mailowo info@redshop.pl
1.4. Informacje o produktach w sklepie opisy, zdjęcia, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
1.5. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu www.redshop.pl , w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); i akceptuje jego postanowienia.
1.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.redshop.pl/index.php

2. DEFINICJE
2.1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2.2. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
2.3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje ze Sklepem czynności prawnej (w tym Zamówienia) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
2.4. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.redshop.pl
2.5. SKLEP INTERNETOWY (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.redshop.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
2.6. TOWAR – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym www.redshop.pl
2.7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy JOY CENTER a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu www.redshop.pl;
2.8. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
2.9. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
2.10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
3.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem składającym zamówienie (Zamawiający), a JOY CENTER (Sklep).
3.2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych (chyba, że opis na karcie produktu stanowi inaczej) i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3.3. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Ceny prezentowane w sklepie nie zawierają kosztów przesyłki towaru, który to koszt jest prezentowany klientowi przed zaakceptowaniem przez niego zamówienia.
3.4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.redshop.pl składać można całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienie złożone w dniu robocze, będą realizowane tego samego dnia roboczego lub w następnym dniu roboczym, po dniu, w którym Sklep odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób za pobraniem. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Sklep odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób za pobraniem.
3.5. Zapłata za zamówiony towar może zostać dokonana przelewem (przedpłata na konto bankowe nr konta: 70 1020 3088 0000 8502 0038 3513) lub przy odbiorze towaru (wysyłka za pobraniem).
3.6. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych. Podane dane muszą być prawdziwe i aktualne.
3.7. Zamawiający może modyfikować zamówienie oraz dane teleadresowe do momentu ostatecznego potwierdzenia złożenia zamówienia.
3.8. Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzyma drogą e-mailową informacje podsumowujące zakup. Informacja o wysyłce towaru zostanie wygenerowana oddzielną wiadomością.
3.9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane osobowe Zamawiającego są niezgodne z prawdą, lub przy wyborze płatności przedpłata na konto bankowe jeżeli płatność za zamówienie i transport  nie zostały uiszczone w określonym czasie  - 7 dni roboczych.

4. REKLAMACJE I ZWROTY
4.1. Produkty oferowane w sklepie www.redshop.pl są fabrycznie nowe i oryginalne.
4.2. Zamawiający, który jest konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 (czternastu) dni, liczonym od dnia otrzymania zamówionego towaru, bez podania przyczyny.
4.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest: rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, a także w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  rzecz która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
Wzór umowy odstąpienia - link

4.4. Zwracany towar musi być nieużywany, czysty, z metkami, pozbawiony wszelkich zapachów (np. od perfum czy kremów).
4.5. Preferowaną formą zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy jest wypełniony formularz odstąpienia od umowy odesłany na adres Sklepu (Red Shop, Zielona 19A 64-100 Leszno). Zamawiający może również zgłosić taką chęć drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: info@redshop.pl.
4.6. Sklep musi zostać poinformowany przez Zamawiającego o chęci odstąpienia od umowy.
4.7. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego towaru na swój koszt, a Sklep do zwrotu Zamawiającemu wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostawy produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie oraz za wyjątkiem kosztów zwrotu otrzymanego towaru. W przypadku zwrotu tylko części zamówienia, koszty wysyłki w całości pozostają po stronie Zamawiającego.
4.8. Sklep dokonuje zwrotu płatności dopiero po otrzymaniu zwrotu towaru.
4.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający zgodził się na inny sposób zwrotu.
4.10. Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Zamawiający. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4.11. W przypadku Zamawiającego, który nie jest konsumentem, reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, Sklep odpowiada za wady zamówionego towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady sprzedanego towaru, w okresie roku od zawarcia umowy.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Omówiono dokładnie w Polityce Prywatności

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
6.1. Joy Center Zielona 19A 64100 Leszno,  zastrzega sobie prawo do: a.  zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu bez podania przyczyny c. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
6.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sklep informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
Państwowa Inspekcja Handlowa - postępowanie polubowne - link
6.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
6.4. Treści będące utworami i zawarte na stronie Sklepu Internetowego, w tym logo, nazwa i projekt graficzny Sklepu Internetowego, zdjęcia, teksty oraz slogany reklamowe, są prawnie chronione m.in. przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze. zm.) i stanowią wyłączną własność Sprzedawcy albo innego uprawnionego podmiotu. Bez zgody Sprzedawcy albo innego uprawnionego podmiotu zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania w jakikolwiek sposób treści zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Użytkowanie lub wykorzystanie wtórne tych treści jest zabronione bez zgody Sprzedawcy lub odpowiedniego ich właściciela.
6.5. Znajdujące się w Sklepie Internetowym znaki towarowe i handlowe, nazwy firm oraz zdjęcia będące własnością odpowiednich podmiotów są wyłączną własnością tychże podmiotów i za zgodą uprawnionych zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
6.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014 roku i obowiązuje dla zamówień zawartych po tej dacie.

OFERTA SKLEPU INTERNETOWEGO ZARÓWNO W KWESTII TOWARU JAK I CEN NIE SATNOWI OFERTY SKLEPU STACJONARNEGO. 

logo

Wysyłkowy sklep z akcesoriami erotycznymi.

Czy jesteś pełnoletni?

TAK, mam 18 lat
WCHODZĘ
Nie mam 18 lat
REZYGNUJĘ


Serwis zawiera materiały o treści erotycznej

Wchodząc dalej oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i chcesz oglądać materiały o treści erotycznej z własnej, nieprzymuszonej woli. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób czy ich opiekunów, które odwiedziły serwis podając niezgodne z prawdą dane, że są pełnoletnie